O nás WEST BROKERS a.s.

O nás
Naše služby
Změny podoby
Ke stažení
Kontakt
Aktuálně
Historie
   

Vážení akcionáři,
         vzhledem k tomu, že se často setkáváme s dotazy, ohledně procesu přeměny zaknihovaných akcií na listinné, přinášíme Vám zde přehled informací týkajících se této oblasti, který poskytujeme našim klientům při telefonickém či osobním kontaktu. Níže uvedené informace by Vám měly pomoci zorientovat se v této problematice.

 

Co je to přeměna podoby CP?

         Jedná se o to, že se akcionáři na valné hromadě společnosti rozhodnou změnit podobu jí vydaných cenných papírů ze zaknihovaných (vedených elektronicky v databázi Střediska cenných papírů - SCP) na listinné (fyzicky vytištěné papírové akcie).

Co je zpravidla důvodem této změny?

         Důvody mohou být individuální a závisejí na konkrétní společnosti. Nejčastějším důvodem bývá snaha o úsporu poplatků za vedení akcií společnosti v SCP či zjednodušení možnosti změny majitele akcií (u listinných stačí fyzické předání, u zaknihovaných je třeba převodu v SCP).

Co to znamená pro akcionáře?

          Vzhledem k tomu, že SCP při přeměně podoby zruší akcie v zaknihované podobě, je třeba aby si akcionáři vyzvedli akcie v listinné podobě. Listinné akcie je možno vyzvednout osobně. Za tímto účelem je třeba, aby se dostavila osoba uvedená v databázi SCP (majitel zaknihovaných akcií ke dni zrušení v SCP) do sídla naší společnosti WEST BROKERS a.s. Pro vyzvednutí akcií je u FO třeba platný občanský průkaz (nebo platný cestovní pas), u PO občanský průkaz osoby oprávněné jednat za společnost a výpis z obchodního rejstříku (originál nebo úředně ověřená kopie) ne starší 3 měsíců. V případě, že akcie bude vyzvedávat zmocněná osoba je třeba plné moci (ne starší 6 měsíců, s úředně ověřeným podpisem zmocnitele), která bude jednoznačně identifikovat zmocněnce, zmocnitele i cenné papíry, jež je zmocněnec oprávněn vyzvednout. (viz vzor). V případě, že se jedná o vyzvednutí na základě dědictví, je nutno toto doložit úředně ověřenou kopií dědického řízení nebo realizační poukaz. Vyzvednutí je možné provést kdykoli po předchozí telefonické domluvě každý pracovní den od 8:30 do 16:30 na adrese Purkyňova 25, Plzeň.

Proč probíhá vydávání jen na jednom místě?

         Vzhledem k tomu, že proces vydávání cenných papírů je komplikovaný v tom, že akcionáři (z celé ČR) jsou uvedeni v jedné databázi SCP, na jejímž základě je zjišťováno, zda má daná osoba nárok na vydání listinných akcií a zda si je již vyzvedla či nikoli, je třeba, aby databáze akcionářů z SCP byla jen na jednom místě spolu s listinnými akciemi (jejichž čísla jsou do databáze zaznamenávány), které jsou akcionářům vydávány. Z technických důvodů je obtížné zajistit provázání databáze s přísunem a vydáváním listinných akcií na více místech.

Do kdy se musí listinné akcie vyzvednout?

         Akcie je třeba si vyzvednout do termínu uvedeného společností v řádné lhůtě, která je zákonem stanovená na 2 až 6 měsíců. Výzvu k vyzvednutí je společnost povinna zveřejnit v celostátním deníku dle stanov a rovněž v obchodním věstníku. V případě, že si akcie akcionář nevyzvedne, musí mu společnost poskytnout dodatečnou lhůtu k vyzvednutí, po jejímž uplynutí jsou nevyzvednuté akcie prodány ve veřejné dražbě dle zákona.

Je možno zaslat akcie poštou?

          Způsob předání akcií je vždy upraven emisními podmínkami společnosti. Zaslání akcií poštou většinou není umožněno, vzhledem k tomu, že za majitele listinných cenných papírů na doručitele je považována ta osoba, která tyto cenné papíry drží a tedy v případě ztráty či krádeže by tato osoba byla považována za majitele Vašich akcií. Další skutečností je, že pošta není schopna potvrdit počet odeslaných akcií (a to ani v případě zaslání v režimu cenin), a proto není možno prokázat, kolik CP bylo zasláno. Z těchto skutečností vyplývá, že při vyzvedávání listinných akcií je obvykle nutná osobní účast, aby bylo možno protokolárně potvrdit, že daný počet akcií byl skutečně předán.

Co vyplývá z převzetí listinných akcií?

         Od momentu fyzického převzetí akcií, Vámi nebo zmocněnou osobou, jste i nadále právoplatným akcionářem společnosti. Akcionáři jsou přiděleny konkrétní akcie definované svým pořadovým číslem a je o tom sepsán předávací protokol podepsaný oběmi stranami. Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Má právo účastnit se valné hromady společnosti a hlasovat na ní, má právo na dividendu, pokud ji valná hromada schválí, a má právo na likvidační zůstatek společnosti v případě likvidace společnosti. Vzhledem k formě a podobě těchto akcií již emitent není nadále schopen rozesílat akcionářům žádné informace v písemné podobě, protože akcie je možno převést pouhým předáním, o čemž není emitent informován a tudíž není schopen identifikovat své aktuální akcionáře. Akcionář si musí tyto informace opatřit sám nejlépe přímo dotazem v akciové společnosti /emitent/, na valné hromadě nebo prostřednictvím tisku či internetu. Vzhledem k probíhajícím změnám v akciových společnostech, je nanejvýš vhodné informovat se o stavu a hospodářských výsledcích emitenta alespoň 1x ročně.

Co pro mě znamená dražba nevyzvednutých akcií.

         V případě, že si akcie nevyzvednete ani v dodatečné lhůtě jsou tyto cenné papíry prodány ve veřejné dražbě. V praxi to znamená, že Vám bude zaslán dopis oznamující konání dražby spolu s dražební vyhláškou a následně protokol o provedené dražbě.Na tyto dopisy nemusíte nijak reagovat, jsou především pro Vaši informaci. Po dražbě je Vám poštovní poukázkou zaslán Váš podíl na dražebním zůstatku (snížený o náklady spojené s dražbou). Okamžikem vydražení přecházejí Vaše nevyzvednuté akcie na nového majitele. Před dražbou je třeba, aby jste v případě změn zkontrolovali údaje uvedené v databázi SCP, protože na základě těchto údajů Vám budou zaslány složenky s Vaším podílem na dražebním zůstatku. V nejzazších případech je možno vyzvednout akcie nejpozději do jejich prodeje.

Je možno akcie prodat?

         Akcie jsou v listinné podobě na majitele, jsou volně převoditelné a nejsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha ani na RM-Systému. Pokud se rozhodnete tyto akcie prodat, můžete tak učinit, a to komukoli kdo o ně projeví zájem. Informaci o možnostech prodeje jakož i o ceně, nebo poslední známé ceně na veřejném trhu, je možno získat mimo jiné na internetu (např.: www.akcie.cz, www.ariadna.cz, www.cekia.cz atd.), nebo též formou Vámi podaného prodejního inzerátu.

 

 
Advokátní Kancelář Plzeň - Mgr. Ing. Pavel CINK